Фирма ФАКТОР-П предлага транспортни услуги из цяла Европа

Логистика

Транспортът се характеризира с някои особености, които трябва да бъдат взети предвид при обосновката на тази услуга. За разлика от други индустрии транспортът не произвежда нов продукт, той се числи към услугите. Всички дейности около транспорта са подчинени на определени изисквания, като например изпълнението на договорни задължения, свързани с плана за транспорт и бърза доставка за по-кратко време. Важно е всички материални ценности и стоки, предоставени за превоз да се откарат в точките на доставка в най-къси срокове и непокътнати. Това е едно от най-важните условия за развитието на индустрията, добрата организация на производството и търговията. Процесът на транспорт на товари и пътници е много сложен набор от технически, търговски и финансови сделки. А именно множество от транспортни фирми, образуващи единна мрежа, подсигуряващи търговската дейност и процеса на доставка чрез пълно задоволяване на получателите посредством времето за доставка и цените на транспортните услуги.

Транспортните услуги

В съвременните условия включват не само товаренето и превоза на стоки от доставчика до потребителя, но също така и голям брой други процеси - спедиция, информационни дейности, услуги по обработка на товарите, застраховка, охрана на здравето и т.н. Този подход допринася за оптимален избор на транспортни услуги, за качеството на транспорта, обикновено в по-голяма степен отразен в общите разходи, отколкото в разходите за транспорт.
Транспортно-спедиторските услуги са дейност в областта на транспорта, обхващаща пълния кръг от дейности и услуги за доставка на стоки и продукти от производителя до потребителя. Понятието за спедиционна услуга е значително по-широко понятие от "транспорт".
Необходимостта от транспорт и спедиция се дължи на факта, че процесът на доставка от изпращача до получателя, като правило, се състои от няколко етапа на транспортирането, включително и при използване на различни видове транспорт. Така, че е необходима, както организацията и координацията на тези етапи, така и изпълнението на свързаните с процеса транспортиране съпътстващи дейности, които може да се извършат директно от собствениците на товарите (товародатели и получателите) и специализирани организации (посредници).
Една от основните задачи на спедиторската услуга в съвременните условия е да се намери най-ефективния вариант за доставка до клиентите на стоки с един или повече видове транспорт.
Транспортно-спедиторските услуги са развиваща се перспективна дейност. При организиране доставката на вноса и износа на стоки винаги стои въпроса дали да не се ангажираме сами или да се делегира управлението на спедитор, предлагащ спедиторски услуги или спедиторска фирма. Спедиторската компания е готова да предложи целия спектър от транспортни услуги, свързани с превоза на стоки: необходимата документация, сключването на договора за превоз с транспортни дружества; разчетите за превоз на товарите; операции по товаро-разтоварната дейности, контрол на товарите, застраховки, митническите формалности и т.н. Често спедиторските фирми предлагат едновременно обработка на терминал, консолидация на товари, логистични услуги и така нататък. Но дейността на тези фирми и техните взаимоотношения с клиентите следва да бъдат документирани и стриктно да се спазват всички норми, стандарти и законодателство.

Logistic

Нека да кажем и няколко думи за логистиката - наука за планирането, наблюдението и управление на транспортирането, складиране и други материални и нематериални сделки, възникнали в процеса на производството на суровини и крайни продукти за производствените звена на предприятието. Управление на материалните потоци по преработка на суровини и полуготови продукти и привеждане на готовия продукт до потребителя в съответствие с интересите и изискванията на последния, включително за пренос, съхранение и обработване на съответната информация.

Съществуват няколко вида логистика:

 • Стопанска логистика - планиране, осъществяване и контрол на ефикасното и ефективното право и обратно движение и съхранение на продукти и услуги и свързаната с това информация от мястото на зареждане до мястото на потребление с цел задоволяване изискванията на клиента.
 • Логистика по закупуването - процесът на предоставяне на материални ресурси на предприятието.
 • Логистика на пласмента - осигуряване процеса и рационализация на физическото придвижване на производствените продукти към потребителите и формирането на ефективна логистична услуга.
 • Производствена логистика - осигуряване на качествено, своевременно и комплексно производство в съответствие с икономическите договори, съкращаване на производствения цикъл и оптимизация на производствените разходи.
 • Складова логистика - оптимизация на операциите пряко свързани с обработката и оформяне на стоки, както и координация с фирмите за покупката и продажбата, разчет на оптималния брой на складовете и тяхното разположение.
 • Транспортна логистика - оптимизиране на транспортните системи, избор на типа и вида транспортни средства, определяне на разнородни маршрути за доставка, като се гарантира технологичното единство на транспорта и процеса на съхранение. Транспортната логистика може да бъде неразделна част от всеки един вид логистика.
 • Компютърна логистика - събиране на данни за движението на стоките, трансфер, обработка и систематизиране на последващата доставката информация. Компютърната логистика е задължителна част от всеки вид логистика, тъй като тя отговаря на необходимостта от информационен поток.
 • Инженерна логистика - свързана е с физическата реализация и управление на процесите по доставката на необходимите материали или стоки на точното място и време при нужното количество и качество с минимални разходи и усилия. Инженерната логистика ползва принципите на инженерните науки за изграждане на логистични системи и управление на процесите на пакетаж, транспортиране, натоварване, складиране, комисиониране, маршрутизиране и доставяне до крайните потребители в локален, национален и международен мащаб. Инженерните логистици са с много важна роля в областите: производство, транспорт и съобщения, екология, търговия, строителство, енергетика, урбанистика, военно дело, медицина, минна промишленост и други.
 • Военна логистика - проектиране и интегриране на всички аспекти по поддръжка на операционната способност на военните сили (в гарнизоните или в акция) и тяхната екипировка за осигуряване на готовност, ефективност и надеждност.
   

Извънгабаритен транспорт

b_140_90_0_0___images_stories_Mikser_0010.jpg

Обикновеният автомобил за превоз на машини представлява полуремарке, използвано за транспорт на високи, неразглобяеми предмети. Товарното помещение се намира между задната част на полуремаркето и задните оси. Това пространство е снижено, за да могат да се поставят и по-високи товари. Ако тези високи товари се пренасят върху обикновено полуремарке, най-често височината ще надвишава позволената за движение по пътищата и на мостове и в тунели могат да възникнат проблеми. Платформите за превоз на машини се използват и при транспорт на машини за пътни строежи, багери, булдозери, фадроми, трактори и друга техника.

   

Подемна платформа

b_140_90_0_0___images_stories_20072011.jpg

Обикновената повдигателна или подемна платформа представлява платформа, с която хора могат да бъдат издигани на желаната работна височина. Има подемни платформи, които достигат голяма височина, но има и такива, които могат да преодолеят по-ограничени височини. За да се премести машината на къси разстояния, долната част на платформата е снабдена с колела или вериги. За преместване на по-големи разстояния са създадени товарни автомобили с подемни платформи.

   

Влекачи

Влекачът се състои от кабина с късо шаси зад нея, на което може да бъде поставено полуремарке (трейлър). Всички влекачи са снабдени с универсални куплунги, на които могат да бъдат закрепени всякакви видове полуремаркета (трейлъри). Влекачите се отличават най-вече по кабините. Два от видовете са обикновената висока кабина и ниската кабина. Спалната кабина и спалната ниша, разбира се, дават възможност за нощувка. Често срещани видове са DAF XF, Scania R-серия и Mercedes-Benz Actros.

   

Логистика

"Логистика, накратко... осигуряване на правилното нещо, на точното място, в точното време."

Фирма ПАСКАЛЕВИ предлага транспортни услуги из цяла Европа. За цени, промоции и въпроси, моля свържете се с нас.

Логистиката е дисциплина, занимаваща се с проектиране, анализ, управление и контролиране на потоци от материали, хора и енергия. Основната задача на логистиката е оптимизация на процеси включително доставката на необходимите стоки или материали на точното място и време при зададени количество и качество с минимални усилия и разходи.

Логистиката е изключително важна функция в съвременния бизнес свят и индустриално съперничество. Способността на предприятията да предлагат искания продукт или услуга на конкурентно способна цена, на точното място и време е изключително важно за оцеляването и бъдещето развитие на бизнеса. Именно с тази част от управлението на бизнеса се занимава логистиката , и по -точно логистичният мениджмънт.
Добро управление на материалните, информативни и капитални ресурси, т.е. добро управление на логистичната функция в компанията осигурява поддържане на общите разходи сведени до минимум. От друга страна, свеждането на разходите до минималните, осигурява дружествата с конкурентни предимства, които не са лесно приложими от конкурентните предприятия.

b_140_90_0_0_http___www.paskalevi.com_Failove_Drugi-materiali_Logistic_1.jpg
Значението на логистиката в управлението е да увери, че компанията може да поддържа голяма наличност на продуктите (или услугите, в зависимост от типа индустрия), като същевременно поддържа високо ниво на обслужване на клиентите и намаляване на състава от материални запаси и некачествено обслужване.
Задачата на логистичните мениджъри е да разберат предизвикателставата на пазара и да осигурят правилното управление на потока от информация и материали.

Осигуряване на конкурентна система за логистиката в и извън компанията гарантират конкурентоспособност на всички нива от бизнеса, и безспорно- развитие и растеж на предприятието. Казано по друг начин:

 • намалени разходи
 • по-високи приходи
 • по-висока възвръщаемост на инвестициите

Логистиката се специфицира в няколко различни направления:

 1. стопанска логистика
 2. инженерна логистика
 3. информационна логистика
 4. военна логистика
 5. заводска и вътрешнозаводска логистика
 6. логистика на пласмента