Tyxo.bg counter

Логистика

Логистика

"Логистика, накратко... осигуряване на правилното нещо, на точното място, в точното време."

Фирма ПАСКАЛЕВИ предлага транспортни услуги из цяла Европа. За цени, промоции и въпроси, моля свържете се с нас.

Логистиката е дисциплина, занимаваща се с проектиране, анализ, управление и контролиране на потоци от материали, хора и енергия. Основната задача на логистиката е оптимизация на процеси включително доставката на необходимите стоки или материали на точното място и време при зададени количество и качество с минимални усилия и разходи.

Логистиката е изключително важна функция в съвременния бизнес свят и индустриално съперничество. Способността на предприятията да предлагат искания продукт или услуга на конкурентно способна цена, на точното място и време е изключително важно за оцеляването и бъдещето развитие на бизнеса. Именно с тази част от управлението на бизнеса се занимава логистиката , и по -точно логистичният мениджмънт.
Добро управление на материалните, информативни и капитални ресурси, т.е. добро управление на логистичната функция в компанията осигурява поддържане на общите разходи сведени до минимум. От друга страна, свеждането на разходите до минималните, осигурява дружествата с конкурентни предимства, които не са лесно приложими от конкурентните предприятия.

Logistic%201.jpg
Значението на логистиката в управлението е да увери, че компанията може да поддържа голяма наличност на продуктите (или услугите, в зависимост от типа индустрия), като същевременно поддържа високо ниво на обслужване на клиентите и намаляване на състава от материални запаси и некачествено обслужване.
Задачата на логистичните мениджъри е да разберат предизвикателставата на пазара и да осигурят правилното управление на потока от информация и материали.

Осигуряване на конкурентна система за логистиката в и извън компанията гарантират конкурентоспособност на всички нива от бизнеса, и безспорно- развитие и растеж на предприятието. Казано по друг начин:

  • намалени разходи
  • по-високи приходи
  • по-висока възвръщаемост на инвестициите

Логистиката се специфицира в няколко различни направления:

  1. стопанска логистика
  2. инженерна логистика
  3. информационна логистика
  4. военна логистика
  5. заводска и вътрешнозаводска логистика
  6. логистика на пласмента